• Gepubliceerd in Organisatie

Omgang met verdovende middelen:

 • Gebruik van drugs is op het gehele sportpark van DAW Schaijk verboden;
 • In de gebouwen van DAW Schaijk is roken verboden;
 • Gebruik van alcohol is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder, waarbij:
  • desgevraagd een legitimatie overlegd moet kunnen worden waaruit blijkt dat de gebruiker 18 jaar of ouder is. Geen legitimatie of een legitimatie waaruit blijkt dat de gebruiker jonger is dan 18 jaar, betekent geen alcohol;
  • alcohol alleen genuttigd mag worden op de daarvoor aangewezen plekken: kantine en terras (en bovenruimtes indien er sprake is van specifieke activiteiten die daar plaatsvinden zoals een sponsorbijeenkomst). Het nuttigen van alcohol rondom velden, op tribune, in kleedlokalen of elders is dus niet toegestaan. 
  • de consumptie van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank op het sportpark van DAW Schaijk absoluut niet wordt toegestaan. Deze drank zal worden ingenomen;
  • er geen alcohol wordt geschonken aan (jeugd)leiders, trainers van (jeugd)elftallen en andere begeleiders (van de jeugd) tijdens de uitoefening van hun functie voor, tijdens en (tot enige tijd) na de wedstrijden/jeugdactiviteiten;
  • er geen alcohol wordt geschonken aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
  • er geen alcohol wordt geschonken aan kantinepersoneel tijdens het uitoefenen van bardiensten;
  • prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours en meters bier, in het geheel niet zijn toegestaan;
  • er op wedstrijdzaterdagen geen shotjes geschonken worden aan jeugdspelers ook niet als zij 18 jaar of ouder zijn;
  • er op wedstrijdzaterdagen of -zondagen tot 12.00 uur geen alcohol geschonken wordt;
  • er geen alcohol wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Zo wordt dus ook geen alcohol verstrekt aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap of andere psychotische staat verkeren.
 • Personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen worden niet toegelaten tot de accommodatie van DAW Schaijk en mogelijkerwijs zelfs van het sportpark verwijderd.

Omgang in/met onze accommodatie of eigendommen:

 • Het is niet toegestaan om drinkglazen mee naar buiten te nemen. Voor het terras zijn en speciale glazen van plastic;
 • Terrastafels en –stoelen zijn bestemd voor het terras en mogen derhalve niet zonder toestemming buiten het terras gebruikt worden;
 • Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte drank of etenswaren te gebruiken in de kantine of op het terras;
 • Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken (;
 • Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken met zelf meegebrachte muziekapparatuur;
 • Apparatuur wordt alleen bediend door de daartoe aangewezen bevoegde personen;
 • De kantine mag niet met voetbalschoenen betreden worden, hetzelfde geldt voor de bovenruimtes;
 • Kleedkamers mogen slechts betreden worden door spelers en begeleiding van het betreffende team en andere aangewezen personen. Toegang voor alle andere personen (w.o. ouders/verzorgers) is verboden, tenzij toestemming is verkregen;
 • De team-/elftalleiding houdt toezicht in de kleedlokalen. Voor de jongere jeugdteamd geldt dat dit dient te gebeuren met met minimaal 2 personen.  Indien dit door de leiding zelf niet gerealiseerd kan worden draagt de leiding er zorg voor dat 2 ouders worden aangewezen om toezicht houden in de kleedlokalen;
 • Indien sprake is van een gemengd team/elftal, dan douchen de jongens en meisjes gezamenlijk tot en met een leeftijd van 8 jaar;
 • In kleedkamers is gebruik van digitale apparatuur, zoals mobiele telefoons of tablets, verboden. Uitzondering hierop geldt het gebruik van een mobiel apparaat t.b.v. de controle van spelerspassen/digitale wedstrijdformulier;
 • De van de kleedruimte gebruik makende teams dienen bij het verlaten van de kleedruimte de vloer aan te vegen en droog te trekken;
 • Voetbalschoenen dienen buiten, op de daarvoor bestemde borstels, schoongemaakt te worden. Onder geen beding mag hiervoor een buiten- of binnenmuur, een wasbak of douche gebruikt worden.
 • Kleren dienen in de tas cq aan de haken te worden opgeborgen;
 • Sluit kleedlokalen af en laat geen waardevolle spullen achter. DAW Schaijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal;
 • DAW Schaijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw wasmachine, schud de kleding altijd goed uit voordat er gewassen wordt;
 • Omheinde velden mogen alleen betreden worden via de toegangshekken. Doe het hek achter je dicht;
 • Kauwgom, eten of drinken is niet toegestaan binnen de omheinde velden (uitzondering is water in bidons);
 • Velden mogen alleen betreden worden door spelers en hun begeleiding (leiders, trainers, scheidsrechters). Dus uitdrukkelijk geen toegang voor publiek (ook niet in de dug-outs);
 • Kunstgrasvelden (voetbal) mogen alleen betreden worden met schone schoenen, zonder spikes of schoenen met lange stalen noppen. Ook platte zolen zijn voor voetballers niet toegestaan;
 • Materialen die door DAW Schaijk in bruikleen zijn meegegeven worden uitsluitend gebruikt op ons sportpark of voor functionele of representatieve doeleinden ten behoeve van DAW Schaijk;
 • Met materialen die door DAW Schaijk in bruikleen zijn meegegeven wordt zorgvuldig omgegaan. Bij vermissing of beschadiging als gevolg van onzorgvuldig of onjuist gebruik, zullen de kosten van herstel of vervanging in rekening worden gebracht;
 • Opzettelijke vernielingen aan eigendommen van DAW Schaijk worden verhaald op de dader(s);
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende verantwoordelijke uit de accommodatie of van het sportpark verwijderd.